วิสัยทัศน์ พันธกิจ


วิสัยทัศน์          

              โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ  มีความมุ่งมั่นที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนเก่งคนดี  มีความสุข  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความรู้คู่คุณธรรม  ตามเกณฑ์มาตรฐานสากลชุมชนร่วมกันพัฒนา เชิดชูภูมิปัญญาในท้องถิ่น 

                                                                                   พันธกิจ

           ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรทุกคน  ได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ เฝ้าระวัง ดูแลสุขภาพของนักเรียน  ปรับปรุง  พัฒนาแหล่งเรียนรู้เอื้อต่อการเรียนการสอน ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง  ชุมชน  และท้องถิ่น  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล  เป็นคนเก่ง คนดี  และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

Comments