ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร  
นายถนอม  กุลจณีย์ 
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
Tel :098-5494926
E-mail : tanom_2509b@hotmail.com


 นางพิสดา  อินทจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
Tel :098-1053989
E-mail : pitsada6@gmail.com
 

 นายณรงค์ฤทธิ์  บุญเชิดชู
ครูชำนาญการพิเศษ
Tel :061-0435969
E-mail : narongrit.boo@loei1.go.th
   

 
 นางอมรรัตน์  พลดี
ครูชำนาญการพิเศษ
Tel :095-6626373
E-mail : amornrat.pol@loei1.go.th

นางพักตร์วิภา  อุ่นผาง
ครูชำนาญการพิเศษ
Tel :083-3392973
E-mail : pakwipa.oun@loei1.go.th
   

นางอนุชิดา  ลากูล
ครูชำนาญการพิเศษ
Tel :063-0219525
E-mail : anuchida.lag@loei1.go.th

นางบุบผา  ครองสถาน
ครูชำนาญการพิเศษ
Tel :089-9443016
E-mail : bupha.kro@loei1.go.th
   

นายวรดิษฐ์  ดาวงษา
ครูชำนาญการพิเศษ
Tel : 062-9987257
E-mail : woradit.dav@loei1.go.th

 
นางอรอุมา  แสงคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
Tel :089-8613035
E-mail : korakot.sir@loei1.go.th
   

นางกาญจนา  กันหาอาจ
ครูชำนาญการพิเศษ
Tel :095-6634791
E-mail :kanjana.kan@loei1.go.th

นางสาวขนิษฐา  แสงขาว 
ธุรการโรงเรียน
Tel :090-193-4837
E-mail : khanittha.sea@loei1.go.th
   
 
นายสมภาร  ชัชวาลย์ 
นักการภารโรง
Tel :089-937-9119
E-mail : -
 

 


Comments