ข้อมูลบุคลากร 


 
นายสวัสดิ์  ชานุชิต
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
Tel :083-385-7191
E-mail : sawat.cha@loei1.go.th

 นายประทีป  ผางสง่า
ครูชำนาญการพิเศษ
Tel :087-857-1494
E-mail : prateep_04@hotmail.com
 
 นางหนูเอื้อ  อัศวรัตนกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
Tel :085-758-8189
E-mail : nuauea.ats@loei1.go.th
   
 
 นางจรัสศรี  บุตรเต
ครูชำนาญการพิเศษ
Tel :081-050-1016
E-mail : ting@loei1.go.th
นางศรีอัมไพร  ทองยา
ครูชำนาญการพิเศษ
Tel :086-218-8197
E-mail : sriampri@loei1.go.th
   
นายสุวิทย์  โคกพุ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ
Tel :097-218-7407
E-mail : suwit.kok@loei1.go.th
นายสำราญ  จำปาไชยศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
Tel :062-172-0789
E-mail : samran.sri@loei1.go.th
   
นายอรุณ  ไตรโยธี
ครูชำนาญการพิเศษ
Tel : 084-934-4790
E-mail : arun.tri@loei1.go.th
 
นายกรกช  ศิริบุตวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
Tel :087-866-7391
E-mail : korakot.sir@loei1.go.th
   
นายนพดล ศรีสว่าง
ครูชำนาญการพิเศษ
Tel :083-562-0956
E-mail :nopadol.sri@loei1.go.th
นางกานต์เกล้า  ไชยคีนี
ครูชำนาญการพิเศษ
Tel :082-836-9537
E-mail : karnklao.nn@gmail.com
   
 
นางสาวธาริดา  แสนใจวุฒิ
ครูชำนาญการ
Tel :089-937-9119
E-mail : misstharida@gmail.com
 
นางรัตนา  พักกระโทก
ครูชำนาญการพิเศษ
Tel :091-061-1450
E-mail : rattana.linlee@loei1.go.th
   
 
นางนิภาพร  นามวงษา
ครูชำนาญการพิเศษ
Tel :081-749-6650
E-mail : nipaporn2523@loei1.go.th
 
นางสาวจันทรา  บุตรเพ็ญ
ครูชำนาญการพิเศษ
Tel :085-608-1145
E-mail : jazz8421@loei1.go.th
   
 
นางสาวศิริพร  หลักม่วง
ครู
Tel :099-816-2988
E-mail :lilo_stitch_8@hotmail.com
 
นายสงกรานต์  บุตรดีสุวรรณ
พนักงานราชการ
Tel :081-263-3196
E-mail :songkran.bud@loei1.go.th
   
 
นางสาวปุยฝ้าย  แสนสุภา
ครูพี่เลี้ยง
Tel :061-027-7237
E-mail : puyfai666@hotmail.com
 
นายภราดา  อัศวรัตนกุล
ครูพี่เลี้ยง
Tel :-
E-mail : -
 


นายวิชิต  สมขำ
ธุรการโรงเรียน
Tel :084-600-4160
E-mail : wiveta40@gmail.com

 
นายแพง  ลุนาหา
ลูกจ้างประจำ
Tel :085-644-6428