โครงสร้างการบริหารโรงเรียน ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่


Include gadget (iframe)
             
 

ชื่อ-สกุล : นายถนอม  กุลจณีย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่ วันที่ 16เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561
เกิดวันที่ : 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2509
วุฒิการศึกษาสูงสุด : บริหารการศึกษา (ค.ม.)
                       สาขาการบริหารการศึกษา
                       มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปี 2548
E-mail :  tanom_2509b@hotmail.com
Telephone : 098
-549-4926บทบาท อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน

Include gadget (iframe)


Ċ
โรงเรียนชุมชน บ้านนาอ้อ,
18 มิ.ย. 2563 19:25
Comments