ชุดแต่งกายนักเรียน / ชุดกีฬา /ชุดลูกเสือชุดแต่งกายนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3

ชุดแต่งกายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4

ชุดแต่งกายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
ชุดแต่งกายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
    

ชุดแต่งกายพละนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3